now's the time
illustration copyright Kaori Morimoto

sorry
under destruction

(^^♪


taki