Respects
:::Anglers site:::
JUN san Yokohama kou 'KAZETEIBO'
Tatsuya Owaki 'NIPPON RETTO CHINU-KU ROAD'
Kurodai team 'PIXY'
'HAMAHECHI WEB'
'Tsuri Wa KURO~DAI'
Bonkura_ken 'KURODAI blog'
'BLACK DIAMOND CLUB'
Nihonkai Style 'TETSUJIN BLOG'
Niigata-S-sakanaya 'S-GYOSHIN DENSETSU '
FALLING JUNKIE turi1002n
BROTHER CROW JAPAN
TEICYAN NO HECHI SYUGYO

:::TOKYO BAYsite:::
TSURUMI KUROKEN
TOKYOWAN KUROKEN
TOKYO KURODAIJIN
KOKUYUKAI


:::Friends site:::
3DCG 'MCOBO'
RealCrazy Hirokichi 'hook'
suzukinetica'movie'

for TOP